تغییر مدیر بخش انیمیشن حوزه هنری/ صفوی رفت کاوه آمد

  • تغییر مدیر بخش انیمیشن حوزه هنری/ صفوی رفت کاوه آمد

    با استعفای مسعود صفوی از مدیریت مرکز مطالعات و تولیدات انیمیشن حوزه هنری موافقت شد و او جای خود را به احسان کاوه داد.

    link